خبر بالصور : شاهد وداع حجاج غزة على معبر رفح

حجاج وداع 6

بالصور : شاهد وداع حجاج غزة على معبر رفح

رفح / المشرق نيوز

رصدت عدسات المصورين لقطات من  وداع حجاج غزة على معبر رفححجاج وداع

حجاج وداع 2

حجاج وداع 3

حجاج وداع 4

حجاج وداع 5

حجاج وداع 6

حجاج غزة